Tervetuloa

Kalastusalue on kalastuslain nojalla toimiva yhteistoimintaelin, jonka tehtävänä on kalatalouden edistäminen ja kehittäminen.

Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueita on Suomessa noin 200 kpl.

Kalastusalueen jäseniä ovat osakaskunnat, vesialueiden omistajat, alueella toimivat ammattikalastajien järjestöt sekä virkistyskalastajien eduista huolehtivat järjestöt. Kalastuslaissa kalastusalueelle osoitetut tehtävät ovat luonteeltaan julkisoikeudellisia, minkä takia mm. kalastusalueen toimihenkilö toimii hallinto- ja valvontatehtävissä virkamiehen vastuulla. Tässä työssä heitä sitovat hallintolain määräykset. Kalastusalueet voivat saada hoitaakseen myös kalavesien omistajille kuuluvia tehtäviä.

Kalastusalueen tärkein instrumentti käytännön asioiden linjaamisessa on käyttö- ja hoitosuunnitelma. Tässä asiakirjassa sovitaan yhteisesti ne pääperiaatteet, joiden mukaan kalavesiä käytetään ja hoidetaan. Kalavesien osakaskuntien on tarpeen mukaan otettava huomioon nämä linjaukset omia päätöksiä tehdessään. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on vahva paperi; sen linjauksia ottavat huomioon myös oikeusistuimet sekä myös maaseutuelinkeinojen valituslautakunta.

Ylintä päätösvaltaa käyttää kalastusalueen kokous ja käytännön hallintotehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Juoksevien asioiden hoitamista varten kalastusalueella on isännöitsijä.

Yleistä

Tammikuussa 2008 Airiston- ja Velkuan kalastusalueiden hallitukset laativat yhdistymissopimuksen ja toimittivat hakemuksen Varsinais-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikköön (nykyinen V-S ELY-keskus, kalatalouspalvelut) alueiden yhdistämiseksi. Kalatalousviranomainen antoi hyväksymispäätöksen kesäkuussa 2008. Kalastusalueen järjestäytymiskokous pidettiin Raision kaupungintalolla 27.8.2008. Kalastusalueen ohjesääntö vahvistettiin kalatalousviranomaisen allekirjoituksilla 4.11.2008 (ohjesääntömuutos 6.10.2009).

Uuden kalastusalueen nimeksi tuli Airiston-Velkuan kalastusalue. Kalastusalue käsittää yleispiirteittäin seuraavat vesialueet: Turun edustan merialue Pohjois-Airistolla, Askaistenlahti, Vapparin pohjoispuoli ja Rymättylän eteläkärjestä Mynälahden pohjukkaan.

Kalastusalueella on 1 811 vesialuepalstaa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 52 600 hehtaaria. Yksityisiä vesialuelohkoja kalastusalueella on 1 179 kappaletta (yhteensä 19 400 ha) ja jakamattomia vesialueita 632 kappaletta (yhteensä 33 200 ha).

TOIMINTAA VUONNA 2015

Vuosi 2015 oli seitsemäs kokonainen toimintavuosi.

 

A-V hallitus 3.9.2015

Hallinto ja toimihenkilöt Vuonna 2015 kalastusalueen hallitukseen kuuluivat: vas.  Ilkka Aronen, Juha Kääriä, Teijo Lindström,  Jyrki Paavanen,  Heikki Saarinen, Olavi Sahlstén (puheenjohtaja), Raimo Lehtimaa (varapuheenjohtaja), Mika Sälve, Esa Tähti ja  Ilmo Aalto.

Isännöitsijän ja kalataloussuunnittelijan tehtäviä hoiti iktyonomi Timo Saarinen. Toimenkuvaan kuului isännöitsijän perustehtävien lisäksi myös kalastuksenvalvonnan organisointi ja käytännön valvontatehtävät sekä hanketoiminnan kehittäminen ja koordinointi.

Kalastusalueen tilintarkastajana toimi HTM, JHT Teemu Peippo ja varalla HTM Ilkka Tähtinen.

Talous 31.12.2015 (31.12.2014) Tuloslaskelma vuodelta 2015 näytti alijäämää 25 204 € (-26 879 €). Oma pääoma 305 651 € (339 536 €). Kalaveden hoitorahasto 398 179 € (406 860 €).

Projektityöntekijät, harjoittelijat, työssäoppijat ja työelämään tutustujat Kalatalous- ja ympäristöopistosta työssäoppijoina toimivat Vili Sjöroos ja Joona Haarre.

Kokoukset Kalastusalueen vuosikokous pidettiin 26.11.2015 Naantalissa, Kultaranta Resortin kokoustiloissa Luonnonmaalla. Perinteinen kalastusalueen tunnustuspalkinto myönnettiin velkualaiselle Janne Antilalle. Kokousesitelmänä Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Outi Heikinheimo kertoi kuhan alamitan noston vaikutuksista Saaristomeren kuhakantaan ja -saaliisiin. Varsinaisten vuosikokousasioiden lisäksi esillä 1.1.2016 voimaan tulevan uuden kalastuslain ja -asetuksen tuomat muutokset

Osanottajia kokouksessa oli 34 henkilöä edustaen yhteensä 24 vesialuetta ja kuutta yhdistystä. Kalastusalueen hallitus kokoontui vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa.

Hanketoiminta

Merimetson ravinnon ja kalakantavaikutusten tutkimus Vakka-Suomen Kalastuspuiston alueella 2013.

Hankkeen tavoitteena on tuntea merimetsojen ravinnonvalintaa Suomen rannikon oloissa nykyistä paremmin ja pystyä arvioimaan luotettavasti merimetson vaikutus arvokalakantojen (ahven, kuha, siika) kalastettavissa olevaan määrään Varsinais-Suomen rannikolla.

Seurattavat koloniat olivat Kustavin Kluppi ja Uudenkaupungin Urpoinen. Vertailuaineistoa kerättiin lisäksi Paraisten Äggskäristä ja Måsgrundetista sekä Turun Äijäkarilta. Pesimäkaudella kerättiin tuoreoksennuksia ja syksyllä merimetsojen levähdysluodoilta oksennuspalloaineistoa mm. Mynälahdelta. Lisäksi analysoitiin ammuttujen merimetsojen vatsojen sisältö ja kerättiin ammutuista linnuista näytteet rasvahappoanalyysia varten. Näytteistä tunnistettiin syödyt kalalajit ja määritettiin syötyjen kalojen pituudet ja painot. Hankkeen tulokset esiteltiin yleisötilaisuudessa Uudessakaupungissa 26.2.2015. Osanottajia oli yhteensä 75. Hanke päättyi 31.3.2015. Vakka-Suomen Kalastuspuisto / EKTR  rahoitti 85% hankkeen kustannuksista.

Merimetson uudet häirintämenetelmät 2015

Testattiin pelätinpallojen (helium), haukkaleijojen ja Scarey Man –pelättimien (akkuvirralla kompressori täyttää noin puolen tunnin välein kirkkaan värisen muovisen ihmishahmon) käyttöä merimetsojen karkottamiseen. Lisäksi kokeiltiin paloruiskun soveltuvuutta merimetsojen puupesien pudottamiseen.

Vakka-Suomen Kalastuspuisto / EKTR rahoitti 90% hankkeen kustannuksista.

15.8. kalastusalue oli näytteilleasettajana mukana 1. Ruissalon kalastusmessuilla.

Alin sallittu solmuväli kuhan verkkokalastuksessa voimassa 31.12.2015 asti Airiston – Velkuan kalastusalueella kuhan verkkokalastuksessa käytettävien verkkojen pienin sallittu solmuväli oli 43 mm .

Lisäksi Askaisten Tuomonluotojen ja Loukkeenkarin vesialueille on annettu ajallinen ja alueellinen kalastusrajoitussuositus kuhan kutuajaksi toukokuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin.

Siian- ja meritaimenen kasvatus ja istutukset sekä siianmädin hankinta Velkuassa (Raimo Lehtimaa) ja Rymättylässä (Antero Eloranta)  kasvatettiin merikutuisia siikoja merialtaissa jo kahdeksantena perättäisenä vuotena.

Kesänvanhat poikaset vapautettiin kasvatuspaikkaansa 9.11. Velkuan Talosmerelle, yhteensä noin 3 500kpl Rymättylän Heinäisissä vapautettiin 15.10. 4 400 siianpoikasta.  Siiat myytiin velvoiteistutuksiin (V-S ELY). Rymättylän Heinäisissä kasvatettiin vuonna 2015 myös meritaimenia. 2-vuotiaita taimenia ruokittiin altaissa noin 4,5 kk. Lokakuussa 3500 taimenta rasvaeväleikattiin ja vapautettiin kasvatuspaikkaansa. Näistä 2000 kpl merkittiin T-ankkurimerkillä. Taimenten keskipaino oli vapautushetkellä 200g  ja pituus 253 mm.

Rymättylästä kerätyistä emosiioista saatiin 2,5 litraa mätiä joka hedelmöitettiin ja toimitettiin Pyhämaan hautomoon. Kalatalous- ja ympäristöinstituutista ostettiin määrää täydentämään 20 mätilitraa.

 

Taulukko 1. Airiston-Velkuan kalastusalueen tekemät kalaistutukset vuonna 2015.

Laji                                      Ikä                                       Määrä kpl

Made                                   vastakuoriutunut                   1 000 000

Saaristosiika                           kesänvanha                                 7 900

Meritaimen                            2-v                                                     5 785

Siian- ja meritaimenen kasvatukseen ja istutuksiin saatiin avustuksia Aurajoen Nuorkauppakamarilta, Pohjankylän osakaskunnalta sekä Heinäisten-, Vääränmaan- ja Hangan osakaskunnilta.

Kalastusalue osallistui lisäksi Valonian tekemiin virtavesikunnostusten sekä Rymättylän Kirkkojärven kuhaistutusten kustannuksiin.

Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Päivitetty, kalastuslain kokonaisuudistuksen tavoitteita huomioiva kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin vuosikokouksessa. Suunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa kalastusalueen verkkosivuilta sekä tilattavissa kalastusalueen toimistolta.

 Merimetsojen häirintä Merimetsohäirintä aloitettiin 7.3. ja tehtiin aktiivisesti yli kolme kuukautta ja uusia pesintäyrityksiä torjuttiin seuraavista saarista: Siestenkari, Uksmunni, Räiskä, Ruohokarit, Tiiro, Kiukaat, Jätö, Tuomonkarit, Kojukari ja Aukkoletto. Pesän alkuja poistettiin noin 500 kpl.

Lisäksi pesintäyrityksiä havaittiin kohteista: Kumpelkari, Epälkari, Kojukari, Mäntykarit, Korkianluodonkari ja Kalmanhohde. Iso Mustiletolle viritettiin pelättimet ennen merimetsojen saapumista.

Häirintätoimet onnistuivat. Alueella ei merimetso pesinyt vuonna 2015. Vuotta aiemmin pesiä oli häirintäalueella 899 kpl. Häirintätoimia on tehty alueella vuodesta 2010 alkaen.

Pesien lukumäärä 2014 (vuoden 2013 pesien lukumäärä suluissa): Siestenkarin-Kumpelkarin kolonia 653 (477) pesää. Iso-Mustiletto 246 (189) pesää. Pesiä yhteensä 899 (706).

Häirintäalueen ulkopuolella (Ruissalon pohjoispuolella) Äijäkarilla oli 551 (150) pesää. Airiston Liisankarilla laskettiin 24 pesää.

Suomen merialueilla merimetsojen pesiä laskettiin kesällä 2015 yhteensä 24 000 (20 350), mikä on 19 prosenttia enemmän kuin edelliskesänä

Hyljetilanne Hallit valokuvataan lentolaskennoissa touko-kesäkuun vaihteessa karvanvaihtoluodoilta. Hallien laskentakanta saadaan laskemalla kuvissa olevat halliyksilöt. Itämeren hallilaskennat tehtiin lentolaskentoina koko pääasiallisella esiintymisalueella. Karvanvaihdon ydinalueet sijoittuvat Itämeren pääaltaan pohjoisreunalle Keski-Ruotsin saaristoon ja Suomen lounaissaaristoon. Hallilaskentaa haittasivat kova tuuli ja meriveden korkeus. Laskennoissa nähtiin yhteensä 30 285 hallia, mikä on hieman pienempi tulos kuin edellisenä vuotena  (Luke).

Kannan keskimääräinen kasvunopeus on ollut 5,7 % vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomen Lounaissaariston lentolaskennoissa havaittiin 8 293 (9 493 vuonna 2014) harmaahyljettä. Hylkeet aiheuttavat merkittäviä pyydysvahinkoja ja saalismenetyksiä kalastusalueen vesillä. Vesialueen omistajia kehotetaan myöntämään luvat vesialueilleen mahdollisesti haettaviin metsästyslupiin. Aktiivisuutta tarvitaan ammattikalastajilta, metsästäjiltä ja vesialueenomistajilta.

Suomen riistakeskus on myöntänyt koko maahan metsästyskaudeksi 2015 – 2016  yhteensä 1050 harmaahylkeen pyyntilupaa. Lounais-Suomeen osoitetusta 273 hylkeen kiintiöstä oli vuoden vaihteessa jäljellä 257.

Kalastuslupien myynti vuonna 2015 (v. 2014) Airiston yhtenäislupa-alue päivitettiin vuonna 2013. Lupa-alue ulottuu nyt Etelä-Airiston Kirveskarilta Naantalin Ukko-Pekan sillalle asti. Lupamyynnistä vastasi Kalakortti.com. Tämän kautta välitettiin yhteensä 44 (41) lupaa. Airiston yhtenäislupamyynti vuonna 2015 oli yhteensä 929 € (932 €)  ja Velkuan Pohjankylän yhtenäiskalastuslupa-alueelle kalastusalue välitti lupia 25 kpl / 650 € (54kpl / 1 241 €).

Kalastusalueen toiminta-avustus vuonna 2015                                          (v. 2014) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut myönsi määrärahaa kalastusaluetoimintaan vuonna 2015 18 162 € (19 563 €)

Omistaja- ja viehekorvaukset vuonna 2015                                                       (v. 2014) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut tilitti vesialueen omistajille tuloutettavia kalastuksenhoitomaksuvaroja vuodelta 2014 yhteensä 18 760€ (20 039 €). Vesialueiden omistajille tuloutettavia viehekalastusmaksuvaroja tilitettiin ELY:stä vuodelta 2014 yhteensä 48 081 € (45 447 €).

Vesialueen omistajat osallistuivat kalavesienhoitoon antamalla valtakirjan omistaja- tai viehekorvaustuloistaan tai ohjanneet muita varoja kalastusalueelle yhteensä 12 078 eurolla. Lisäksi useat vesialueen omistajat ovat omatoimisesti istuttaneet vesialueilleen kalanpoikasia.

 Kalastusalueen toimesta tehty kalastuksenvalvonta Uusi lainsäädäntö koskien kalanpyydysten merkintää ja kalastuksenvalvojan koulutusvaatimuksia astui voimaan 4.4.2012. Kalastuksenvalvojan kokeen järjestää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kokeen suorittaneita ja kalastusalueen nimeämiä valvojia ovat Timo Saarinen, Mika Sälve ja Janne Antila.

Luvat tarkastettiin yhteensä lähes 300:lta kalastajalta.

Toimitsijatehtävät Kalastusalueen isännöitsijä hoitaa Kuivan Kaltsaaren-, Hanganperän-Riiaisten-, Röölän-, Tuomolan- ja Kotkavuoren osakaskuntien toimitsijan tehtäviä.

Muistutukset, lausunnot ja valitukset Kalastusalue otti toimintavuonna kantaa:

09.01. Kuuleminen valituksien johdosta, Kakolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Vaasan hallinto-oikeus

13.01. Lausuntopyyntö valtion vesiviljelytoiminnan ja siihen liittyvän tutkimuksen organisoimisesta, maa- ja metsätalousministeriö

27.02. Lausunto kalastusoppaiden alueellisten kalastusrajoitusten ja päiväkohtaisten saaliskiintiöiden asettamiseen vaikuttavista seikoista, Varsinais-Suomen Ely-keskus

15.05. Lausunto kalastusasetusluonnoksesta,  maa- ja metsätalousministeriö

30.06. Muistutus Ympäristöluvan muutos- ja tarkistushakemus, Vehmaan biokaasulaitos, AVI

30.06. Vastine Tärppimatkat Oy:n valitus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä, Korkein hallinto-oikeus

27.11. Liikenneviraston esitys vesikulkuneuvojen nykyisen nopeusrajoituksen 22 km/h (12 solmua) korottamisesta nopeusrajoitukseksi 26 km/h (14 solmua) Rajakari-Turku väylän välillä Rajakari-Kuuva. Turun kaupunginhallitus.

Tiedotus

Airiston-Velkuan kalastusalue oli esillä ainakin seuraavissa tiedotusvälineissä 2015:

26.02. Merimetsoja karkotetaan paloruiskulla, Yle Turku

27.02. Häirintä ajaa merimetsoja Velkualta lähiympäristöön, Turun Sanomat

03.03. Merimetsojen häirintäluvat vain siirtävät ongelman muualle, Vakka-Suomen Sanomat

16.04. Merimetsoja häiritään luvallisesti Velkualla, Vakka-Suomen Sanomat

23.04. Yli 2000 meritaimenta istutettiin Saaristomereen, Kaupunkiuutiset

24.04. 2 miljoonaa poikasta mereen, Rannikkoseutu

12.05. ”Tyhjennät jäteastiasi naapurin tontille”–häirintä karkotti valtaosan merimetsoista Mynälahdelta, Yle Turku

09.06. Merimetsokannasta syytä huolestua, Vakka-Suomen Sanomat

09.07. Myös Mynälahdelle lupa 60 linnun hävittämiseen, Vakka-Suomen Sanomat

31.07. Merimetsot jättivät luodot, Rannikkoseutu

08.08. Merimetsokanta kasvanut viime vuodesta viidenneksen, Turun Sanomat

14.08. Merimetsopulma ratkaisematta, Vakka-Suomen Sanomat pääkirjoitus

18.08. Uskaltaako city-kalaa syödä, Turun Sanomat

23.09. Aurajoesta löytyi luvattomia verkkoja, Yle Turku

24.09. Joen poikki viritetyt verkot keräävät isoja kalansaaliita, Turun Sanomat

22.10. Biovakan jätevedet saa johtaa avo-ojaan, Vakka-Suomen Sanomat

22.10. Taimenet loikkasivat päiväkodista aaltoihin Rymättylässä, Vakka-Suomen Sanomat

12.11. Velkuassa vapautettiin siikoja luomuruokailuun, Vakka-Suomen Sanomat

27.11. Täysimittainen kuha voi jäädä haaveeksi, Turun Sanomat

Muu toiminta

Airiston-Velkuan kalastusalueen edustus oli mukana vuonna 2015:

09.01. Saaristomeren kalatalousryhmän valmistelukokous, I Samma Båt

16.01. Merimetsoneuvottelukunta, ELY

23.01. Maa- ja metsätalousvaliokunta, asiantuntijakuuleminen / kalastuslaki, Eduskunta

11.02. Valtakunnalliset kalastusaluepäivät, KKL

10.03. Neuvojapalaveri, ELY

10.04. Kalastusaluepäivät, ELY

16.04. Uudenkaupungin Rotaryklubi, merimetsoalustus

23.05. Rysän päällä Velkuassa, silakkatapahtuma

28.05. Kalatalousryhmäinfo / I Samma Båt / Livonsaari

05.06. Järvensuun osakaskunnan kokous, Merimasku

09.06. Kalastuksenvalvojakoulutus, Helsinki, KKL

15.08. Ruissalon Kalastusmessut

22.09. Taattistenjärvi –palaveri, Merimasku

22.10. Luonnonvarakeskus hankepalaveri

11.11. Naantalin kaupungin elinkeinokalatalousryhmän palaveri

19.11. Kalatalousseminaari, ELY

23.11. Merimetson yhteinen hallinto Ruotsissa ja Suomessa –seminaari, Nordiska skärgårdssamarbetet

30.11. Lähikalahanke -infotilaisuus, John Nurmisen säätiö

07.12. Kalastuslaki –info, mmm

Kaikkiin vesialueen omistajien ja sidosryhmien kyselyihin, yhteydenottoihin ja avunpyyntöihin pyrittiin vastaamaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Kalastusalueen kotisivut toimivat osoitteessa www.airistovelkua.fi.

Kalastusalueella on myös aktiivisesti päivitettävät Facebook sivut.